ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ»

 

Προκειμένου να κάνετε πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, θα πρέπει να εκτυπώσετε, συμπληρώσετε και υπογράψετε τη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να μας την προσκομίσετε (είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση, είτε με συστημένη επιστολή) στα γραφεία της υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα :

Δήμος Ανατολικής Σάμου
Υπόψη : κ. Φλώρου Αλκινόης

Τηλ. Επικ. 22733 50139

 

Απαραίτητες διευκρινήσεις


Σε περίπτωση που η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, προσκομιστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία μας, για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται απλή επίδειξη της ταυτότητας του αιτούντος.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (π.χ. ταχυδρομική αποστολή αίτησης, παράδοση με εξουσιοδότηση), είναι απαραίτητο τόσο στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όσο και στην εξουσιοδότηση (σε περίπτωση ύπαρξης εξουσιοδότησης), να έχει προηγηθεί σε αυτά, η Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής του αιτούντος.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999.

Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικά ή με φαξ της αίτησης του ενδιαφερομένου, αλλά η πλήρης ενεργοποίηση του χρήστη στην εφαρμογή, δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή που θα παραληφθούν από την υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους.

 

Αγαπητοί μας συμπολίτες,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) (GDPR) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25/05/2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, σας ενημερώνει με το παρόν μήνυμα, πως τα στοιχεία σας δεν θα διατεθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν για αποκλειστική χρήση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στην υπηρεσία μας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ