Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις

Αγαπητοί μας καταναλωτές,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 / GDPR) καθώς και την ελληνική σχετική νομοθεσία (N.4624/2019)  όπως κάθε φορά ισχύουν για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του «Σύστηματος Διαδικτυακής  Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων (ΣΔΟΠΣ)».  Ειδικότερα τα αιτούμενα Δεδομένα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (ΑΦΜ, ΔΟΥ),

2. στοιχεία Οικονομικών συναλλαγών με την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (στοιχεία οφειλών, πληρωμών , ειδοποιητήρια Λογαριασμών),

3. πληροφορίες επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, e-mail)

Η ΔΕΥΑΚ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα σε τρίτο νομικό πρόσωπο (εταιρία πληροφορικής) που φιλοξενεί στο Κέντρο Δεδομένων του το ΣΔΟΠΣ και έχει την ιδιότητα του Εκτελούντα Επεξεργασία.  Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. παραμένει υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και έχει ορίσει τα επιμέρους στοιχεία επεξεργασίας του τρίτου νομικού προσώπου.  Η . Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  έχει υπογράψει ειδική σύμβαση με τον τρίτο στον οποίο έχει αναθέσει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.  Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό του την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η εν λόγω επεξεργασία να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική της ΔΕΥΑΚ για την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να δείτε εδώ: https://deyakav.gr/data-protection/

Για όνομα χρήστη επιτρέπονται μόνο λατινικοι χαρακτήρες, αριθμοί, και οι χαρακτήρες παύλα (-), παπάκι(@) και κάτω παύλα (_)
Κάθε κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 χαρακτήρες. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό και ένα κεφαλαίο γράμμα όπως και τουλάχιστον έναν αριθμό. Για να δημιουργήσετε δυνατό κωδικό προσθέστε και ένα ειδικό σύμβολο ~!@#$&*_-Απάντηση