Δήμος Μεταμόρφωσης
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

 

Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης, όπου κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να έχει ενημέρωση για  τις οικονομικές του συναλλαγές με το Δήμο.

Κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να προβάλλει την καρτέλα του με την συνολική εικόνα: πληρωμές και ρυθμισμένες οφειλές, δόσεις, διακανονισμοί, κ.ά. Επίσης, μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία της οφειλής, καθώς και να πληρώσει τις βεβαιωμένες του οφειλές, είτε είναι εμπρόθεσμες, είτε ληξιπρόθεσμες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, μέσω WebBanking και Ταμείου Τραπέζης, με την χρήση της ταυτότητας πληρωμής.

Για να ενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω, να συμπληρώσετε και προσκομίσετε - αποστείλετε τη συνημμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Προκειμένου να κάνετε πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, θα πρέπει να εκτυπώσετε, συμπληρώσετε και υπογράψετε τη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την προσκομίσετε (είτε αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, είτε με συστημένη επιστολή), στην υπηρεσία μας και συγκεκριμένα στην εξής επωνυμία:

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΤΑΜΕΙΟΥ
Ι. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1

Υπόψη κ. ΘΕΟΝΗΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑ
Τηλ. Επικ. 2132012943

 

Απαραίτητες διευκρινήσεις

Σε περίπτωση που η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, προσκομιστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία μας, για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται απλή επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.


Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (π.χ. ταχυδρομική αποστολή αίτησης, παράδοση με εξουσιοδότηση κ.λ.π.), είναι απαραίτητο τόσο στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όσο και στην εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που υπάρξει κατάθεση με  εξουσιοδότηση), να έχει προηγηθεί η Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής του αιτούντος.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει των στοιχείων του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999.

 

Αγαπητοί μας συμπολίτες,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) (GDPR) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25/05/2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, σας ενημερώνει με το παρόν μήνυμα, πως τα στοιχεία σας δεν θα διατεθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν για αποκλειστική χρήση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στην υπηρεσία μας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ